KVKK Nedir?

KVKK Nedir?

KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ifade eden kısaltılmış bir terimdir. Bu kanun, bireyler tarafından kanuni zorunluluk ya da kişisel tercih doğrultusunda paylaşılan bilgilerin güvenliği ile ilgilidir.

Kişisel verilerin korunması, verilerden ziyade kişileri korumak için gereklidir. Söz konusu verilerin güvenliğinin sağlanamaması, sonuç itibariyle kişiler için zararlı olacağından, KVKK ile aslında teknik veriler değil, veri sahibi bireyler koruma altına alınmıştır.

KVKK’ nun Amacı Nedir?

6698 sayılı KVKK uluslararası ölçütler, hukuk uygulamaları ve ülke gereklilikleri göz önüne alınarak hazırlanmış bir kanundur. Bu kanunun amacı kısaca; kişisel verileri çağdaş standartlarda toplamak, işlemek ve koruma altına almaktır.

Bireysel mahremiyetin korunması ve veri güvenliğinin sağlanmasını da kapsayan kanun ile kişisel verilerin işlenmesinde, bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak ve yine bireylerin söz konusu veriler üzerindeki haklarını düzenlemek amaçlanmaktadır. Aynı şekilde bahsi geçen verilerin işlenme şartları ve verileri işleyen kişi ve kurumların hakları, yükümlülükleri ve uymaları gereken kurallar da bu kanunun amaçları kapsamındadır.

KVKK; kişisel verilerin zorunlu ya da rızaya bağlı olması fark etmeksizin kolay ve sınırsız bir şekilde toplanması sonucu yetkisiz kişilerin eline geçme, ifşa edilme, amaç dışı ve kötü niyetli kullanılma gibi riskleri ve bireysel hakların ihlalini önlemek adına yürürlüğe konmuştur.

KVKK Kapsamı Nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun kapsamı son derece geniş ve bir o kadar da nettir. Bu kanun; kişisel verileri kısmen veya tamamen, otomatik olan ya da olmayan, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler ile birlikte kişisel verileri işlenen gerçek kişileri kapsar.

Tüzel kişi grubundaki kurumlar için özel ya da kamu kuruluşu olma konusunda bir ayrım yapılmamış olup tamamı için aynı usul ve esaslar geçerli kabul edilmiştir. Verisi işlenen tarafı gerçek kişiler oluşturduğu için hak ehliyetine sahip olan herkes kanun kapsamları dahilindedir.

Kanun “kişisel” verileri korumak üzerine temellendirildiği ve kanun hükümlerinde “kişisel verileri işlenen gerçek kişiler” tabiri kullanıldığı için tüzel kişilerin verileri bu kanunun dışında tutulmuştur. Ayrıca veri kayıt sisteminin parçası olmaksızın veri toplayan ve işleyen gerçek ve tüzel kişiler de kanun kapsamı dışındadır.

Kanunda veri işleyecek gerçek ve tüzel kişilere, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olma zorunluluğu getirilmiştir. Fakat bazı durumlarda, işlenecek verinin boyutu, niteliği, konusu, amacı gibi kriterler göz önüne alınarak, kurul tarafından bazı veri sorumlularına, bu sicile kayıt olma konusunda muafiyet getirilebilir. Bu muafiyet genellikle verinin bir kanun kapsamında işlenmesi durumundan doğar.

İLGİLİ MAKALELER

5651 Loglama Nedir?

 

KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir

kkvk ne zaman yürürlüğe girmiştir

KVKK Ne Demektir?

KVKK; kişisel verilerin korunması ve kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hakların ve temel özgürlüklerin korunması demektir. Kişisel verilerin korunması demek temelde verilerin değil, kişilerin korunması amaçlanmaktadır. Diğer bir ifade ile söyleyecek olursak verilerin korunması; kişilerin hakkındaki verilerin tamamen veya kısmi olarak otomatik olan ya da otomatik olmayan yollar  ile işlenmesinden doğabilecek olan zararlardan korumak amacı ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkelerde somutlaşmış olan idari, teknik ve hukuki önlemlerin tamamını kapsar. KVKK , kişilere ilişkin verilerin toplanması, saklanması, kullanılması ve aktarılması gibi veri işleme sürecindeki bütün aşamaları kapsayacak şekilde bireylere kontrol hakkını yeniden kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç ile KVK, kişinin verilerinin geleceğini kendisinin belirleme hakkını ifade eder. Aynı zamanda da bu koruma insanların onurunun ve kişilik haklarının da bir gerekçesidir.

KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

KVK hakkı ülkemizde 2010 yılında anayasal teminata bağlanmış bulunmaktadır. Bu tarihten öncesinde kişisel veriler daha çok genel hukuki düzenlemelerde yer alan hükümler ile korunuyordu. Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanununda kişilik hakkı ile KVK ‘ na yönelik hükümler ve yaptırımlar bu düzenlemelere örnek olarak gösterilir. 2010 yılında ise, Anayasanın 20. maddesine eklenen “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir” hükmü sayesinde kişisel verilerin korunması ilk kez anayasal bir hak statüsüne kavuşmuş olmaktadır. Anayasanın 20. maddesinin 3. fıkrasında bu hakkın korunmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi de, çıkarılacak bir kanuna bırakılmıştır. Bu kapsamda 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

KVKK Hakkının Kapsamı Nedir?

2010 yılında 5982 sayılı Kanunla yapılan bir değişiklik ile Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyici 20. maddesine “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” hükmü’ de eklenerek, KVK hakkının kapsamı belirlenmiş olmaktadır.

İlgili Makale

5651 LOGLAMA NEDİR?

5651 Loglama Sistemi Nasıl Kurulur

loglama Sistemi Nasıl Kurulur

5651 Loglama Sistemi

  Bilişim sistemlerinin bulunduğu güvenlik açısından detaylı bir biçimde log tutmak oldukça büyük önem taşımaktadır. En önemlisi de siber saldırıların kimler tarafınan yapıldığının belirlenebilmesi ve olay yönetiminin yapılabilmesi için loglama yapmak ciddi bir derecede önemlidir. Çünkü yapılan herhangi bir siber saldırının aydınlatılması adına tutulan log kayıtları siber güvenlik uzmanları tarafından incelenir. Böylelikle de suçlar ve suçlular ortaya çıkarılır.

  Tutulan Log kayıtları sayesinde gerçekleştirilen siber saldırının niteliğinden tutun, güvenlik açığınızın nereden kaynaklı olduğunun tespitine kadar birden fazla noktada siber güvenlik uzmanlarına yön göstererek yardımcı olma niteliğine sahiptir.

  5651 sayılı kanun ile İnternet Ağında Yapılan Yayınların Düzenlemesine Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik, ISO 27001 gibi bilişim sektörünün en önemli kanun ve standartları log tutulmasını kesin olarak ve zorunlu bir şekilde şart koşulmaktadır.

  5651 sayılı kanunnu ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yönetmelikleri gereğince her kurum için, sağlanan bu erişim kayıtlarını tutmakla yükümlü olup  aynı esnada tutulan log kayıtları için de minimum olarak iki yıl saklamakla yükümlü tutulması kararına varılmıştır.

5651 loglama Sistemi Nasıl Kurulur

5651 loglama sistemini doğru ve düzgün bir biçimde kurabilmek için ilk öncelik olarak yapmanız gereken şey sistemin alt yapısına hakim olmak ve sizin gereksinimlerinizi tespit etmenizdir. Daha sonrasında ise kapsamların belirlenmesinde ve loglama kaynaklarının tespit edilmesinden sonra kaynaklardan alınacak logların detaylarının ve içeriklerinin doğru bir şekilde ortaya çıkartılması son derece önem taşımaktadır. Bunların ardından da gelişmiş kolerasyon kuralları oluşturmanız gerekmektedir. Çünkü  siber saldırılara karşı simülasyon sistemleri kurarak güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. Bunun yanında gerçek zamanlı güvenlik yönetim panelleri de tasarlayabilirsiniz.

En iyi loglama için buraya tıklayınız.

loglama Sistemi Nasıl Kurulur

5651 Sayılı Kanun Nedir?

5651 Sayılı Kanun

5651 Sayılı Kanun Nedir?

  5651 sayılı kanun ile internet kullanımında gerçekleştirilen paylaşımların düzenlenmesi ve bu paylaşımlardan doğan suçlara karşı mücadele edilebilmesi için çıkarılmış olan bir kanundur 5651 sayılı kanun. 5651 sayılı kanun ile loglama internet erişimi sunan kurum, işletme ya da kişilerin çalışanlara veya müşterilere sundukları internet hizmetinden faydalanan kişilerin hareketlerini kaydettiği bir sistemdir 5651 loglama sistemi. Bu kanun ile de kullanılması zorunlu hale gelen bir sistemdir.

  5651 sayılı kanuna göre 5651 loglama sisteminin kurulmaması söz konusu olduğunda kullanılan internet üzerinden gerçekleşen tüm işlemler. İnternetin sahibi olan işletmenin veya kuruluşun sorumluluğu altındadır. Bu kanunun çıkış amacı ise internet hizmeti sağlayan tüm işletmelerin korunmasıdır.

5651 loglama sistemi nedir ?

  5651 loglama sistemi, sistemlerin davranışlarını kayıt altına alarak kontrol eden bir sistemdir. 5651 loglama sistemi internet erişimine sahip olan şirketler, işletmeler vb. kurumlar gibi kalabalık çalışanı olan veya restoran, kafe vb. yerlerde gelen müşterilere sağlanan internet hizmetinin birçok kullanıcıya sunulması nedeni ile kullanılması zorunlu hale gelmiş olan bir sistemdir 5651 loglama sistemi.

  Bu zorunluluğun nedeni ise internet kullanıcılarının suç teşkil edebilecek paylaşımları, resimleri, yorumları ve buna benzer davranışlar ile mücadele edebilmek bu durumu kontrol altında tutabilmek içindir. 5651 loglama sistemi sayesinde kullanıcıların hangi sitelerde dolandığını, internette gezinirken neler yaptığını, hangi tarihte, hangi saatte, hangi siteye giriş yaptığını ve en önemlisi interneti kullandığı cihaza ait IP ve MAC adresi gibi bilgileri kayıt altına alarak tutar ve saklar. Eğer 5651 loglama sistemine sahip değil iseniz ve sizin internetiniz üzerinden herhangi bir suç teşkil edici paylaşım, yorum vb. bir durum gerçekleşir ise işlenen tüm suçların yasal yükümlülüğü size ait olacaktır.

İLGİLİ MAKALELER

KVKK NEDİR ?

mevzuat.gov.tr
resmigazete.gov.tr
internetyardım.org.tr
bergnet.com

5651 loglama sistemi nedir ?

5651 Loglama Sistemi

 5651 Loglama Sistemİ

5651 loglama sistemi nedir ?

  5651 Loglama Sistemindeki log kelimesinin anlamı kayıt demektir. Loglama işlemi de yapılan bu kayıtların dijital hareketlerinin tutulmasına denilmektedir. Loglama işlemi bir sistemin, cihaz ve sistem kullanıcıların hareketlerini kayıt eden bir sistemdir. Gelişmiş olan teknoloji ile de elektronik bir sistem üzerinde yapılan tüm işlemlerin kayıtlarının tutulmasıdır. Loglama kayıtları özellikle siber güvenlik olaylarının aydınlatılması adına daha zorunlu bir hale gelmiştir. 5651 sayılı kanunu ile bilişim sektöründe yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı olarak da ortaya önemli bir hale getirilmiştir.

  5651 HOTSPOT LOGLAMA sistemi, sistemlerin davranışlarını kayıt altına alarak kontrol eden bir sistemdir. 5651 loglama sistemi internet erişimine sahip olan şirketler, işletmeler vb. kurumlar gibi kalabalık çalışanı olan veya restoran, kafe vb. yerlerde gelen müşterilere sağlanan internet hizmetinin birçok kullanıcıya sunulması nedeni ile kullanılması zorunlu hale gelmiş olan bir sistemdir loglama sistemi.

  Bu zorunluluğun nedeni ise internet kullanıcılarının suç teşkil edebilecek paylaşımları, resimleri, yorumları ve buna benzer davranışlar ile mücadele edebilmek bu durumu kontrol altında tutabilmek içindir. Loglama sistemi sayesinde kullanıcıların hangi sitelerde dolandığını, internette gezinirken neler yaptığını, hangi tarihte, hangi saatte, hangi siteye giriş yaptığını ve en önemlisi interneti kullandığı cihaza ait IP ve MAC adresi gibi bilgileri kayıt altına alarak tutar ve saklar. Eğer 5651 loglama sistemine sahip değil iseniz ve sizin internetiniz üzerinden herhangi bir suç teşkil edici paylaşım, yorum vb. bir durum gerçekleşir ise işlenen tüm suçların yasal yükümlülüğü size ait olacaktır.